Untitled 1
      ضرورت پرداختن به مباجث داوری و انديشه ايجاد بستر مناسبي كه امكان بهره مندي از مزاياي اين نهاد ارزشمند و در عين حال مغفول را فراهم نمايد ، ما را بر آن داشت تا مؤسسه اي  تحت عنوان « مؤسسه داوري تجلي انديشه » تأسيس نموده و خود را بعنوان جزء كوچكي از جامعه وكالتي ايران عزيز ، عهده دار قسمتي از وظيفه معرفي ، گسترش و توسعه نهاد داوري بدانيم . اين مؤسسه در تاريخ 91/2/21  ذيل شماره 3463 اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده و موضوع عمليات آن بشرح اساسنامه و اصول مدوني است كه در صورت تمايل علاقه مندان به مطالعه آن ، ارايه خواهد شد .       ادامه مطلب...
  •  
  •  

قرارداد اجاره
1667  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: شنبه 19 خرداد 1391  
 
( بنام خدا )

                                                                                                                     تاریخ ...................
                                                                                                                     شماره ..................
اجاره نامه آپارتمانهای تجاری برج ...
ماده 1: طرفین قرارداد :
1-1    موجر / موجرین ............................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. صادره از .............................
     کد ملی ...................... متولد ................... ساکن .................... به آدرس ..................................................................................
شماره تلفن همراه : ..........................................                             شماره تلفن ثابت : .....................................
1-2    مستاجر / مستاجرین ......................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از ......................
کد ملی ........................... متولد ....................... ساکن ....................... به آدرس ..............................................................................
شماره تلفن همراه : ............................................                            شماره تلفن ثابت : ....................................
ماده 2 : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :
عبارت است از اجاره یک باب آپارتمان تجاری شماره .................... واقع در طبقه ................. برج تجاری .......... به مساحت تقریبی ......................... دارای برق ، سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی و سایر لوازم و منصوبات که به رویت کامل مستاجر / مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3 : مدت قرارداد
مدت اجاره .................. سال کامل شمسی از مورخه ................ الی ........................ می باشد .
صفحه 1 از 4
ماده 4 : اجاره بهاء و نحوه پرداخت :
میزان اجاره بها جمعاً به مبلغ ...................................... ریال ..............................................................................................................
پرداخت مبلغ ....................................................................ریال طی یک فقره چک به شماره .............................. صادره از بانک ...............................................جاری ..................................که به صورت قرض الحسنه تا پایان اجاره نامه نزد                          موجر خواهد ماند .
مبلغ قرض الحسنه با انقضاء مدت و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره و ارائه مفاصا حسابهای مربوطه              نظیر شارژ ، تلفن ، برق و غیره به مستاجر مسترد خواهد شد .
ماده 5- شروط ضمن العقد
1-5 ) مستاجر مورد اجاره را برای شغل ............ اجاره نموده و حق تغییر نوع بهره برداری از تمام یا قسمتی از آن را ندارد .
2-5 ) مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً یا کلاً به هیچ صورتی حتی صور مشارکت نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره را ندارد .
3-5 ) مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی ، اساسنامه و کلیه آیین نامه های داخلی مجتمع خواهد بود و تخلف از هر یک از موارد موجب حق فسخ باقیمانده مدت اجاره برای موجر را به همراه خواهد داشت .
4-5 ) هر یک از موجر و مستاجر اقرار می دارند که هیچ گونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی ، حق کسب و پیشه یا تجارت از سوی مستاجر به موجر پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره یا فسخ با اخذ رسید کتبی می باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن عقد لازم و حاضر مستاجر از خود اسقاط نمود .
5-5 ) تعمیرات جزئی مورد اجاره بر عهده مستاجر بوده و مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره و شیشه ، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد به نحوی که پس از جبران خسارت هیچ تفاوتی اعم از نوع و جنس و کیفیت و غیره با قبل نداشته باشد .
6-5 ) عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف منصوبه و شارژ مجموعه که تادیه آن بر عهده مستاجر است موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .
صفحه 2 از 4
7-5 ) در صورتیکه مستاجر از پرداخت اجاره بها برای مدت بیش از ده روز از تاریخ سررسید تاخیر نماید قرارداد منفسخ بوده و مستاجر متعهد است ظرف مدت 48 ساعت عین مستاجره را تخلیه و تسلیم موجر نماید و در صورت عدم تخلیه و تسلیم واحد تجاری فوق می بایست به ازاء هر روز تاخیر مبلغ .............. ریال را به موجر پرداخت نماید .
8-5 ) مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل و                رسید کتبی دریافت نماید .
9- 5 ) مستاجر فقط در داخل  واحد تجاری مورد اجاره اجازه تبلیغات داشته و خارج از آن حق هیچگونه تبلیغ را به هر نحوی ندارد .
10-5 ) مستاجر بدون رضایت موجر نمی تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید . لذا در صورت رضایت موجر مبلغ .......... ریال و هزینه تنظیم سند اجاره نامه را بایستی به موجر پرداخت نماید .
11-5 ) با امضاء ذیل قرارداد مستاجر به مدیر عامل مجتمع اختیار می دهد تا در صورت تحقق هر گونه تخلف از شروط قراردادی بنا به تشخیص و احراز موضوع از طرف هیأت مدیره نسبت به قطع انشعاب برق و عدم ارائه سایر خدمات به مورد اجاره اقدام نماید و حق هر گونه اعتراض را از خود ساقط می نماید .
ماده 6 : تسلیم مورد اجاره
موجر متعهد و مکلف است تا تاریخ ...................... مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منصوبات آن جهت استیفاء به مستاجر / مستاجرین تسلیم نماید .
طرفین با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد قرارداد ، کافه خیارات به ویژه خیار غبن را از خود ساقط نمودند . در صورت تخلف طرفین از تعهدات قراردادی موضوع توسط احدی از مالکین برج صورتجلسه و یا به نحو مقتضی ثبت و ضبط می گردد و تصمیم و نظر مشارالیه به عنوان داور مرضی الطرفین برای دو طرف لازم الاتباع و دارای ضمانت اجرایی خواهد بود .
ماده 7 :
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و مورد تائید می باشد . این قرارداد در 3 نسخه تهیه و تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد که به رویت کامل موجر و مستاجر رسید و طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات ذیل این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند و یک نسخه تحویل
صفحه 3 از 4
موجر یک نسخه تحویل مستاجر و یک نسخه نزد هیات مدیره برج تجاری ......... می باشد . این قرارداد در                   تاریخ ........................ 13 ساعت .......................... در دفتر ......................................... منعقد گردیده است .
توضیحات : ................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
 نام و نام خانوادگی موجر                                                     نام و نام خانوادگی مستأجر
نام و نام خانوادگی شاهد 1                                                 نام و نام خانوادگی شاهد 2

                                              امضاء داور مرضی الطرفین       
صفحه 4 از 4
قرارداد اجاره 1
 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------