Untitled 1
      ضرورت پرداختن به مباجث داوری و انديشه ايجاد بستر مناسبي كه امكان بهره مندي از مزاياي اين نهاد ارزشمند و در عين حال مغفول را فراهم نمايد ، ما را بر آن داشت تا مؤسسه اي  تحت عنوان « مؤسسه داوري تجلي انديشه » تأسيس نموده و خود را بعنوان جزء كوچكي از جامعه وكالتي ايران عزيز ، عهده دار قسمتي از وظيفه معرفي ، گسترش و توسعه نهاد داوري بدانيم . اين مؤسسه در تاريخ 91/2/21  ذيل شماره 3463 اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده و موضوع عمليات آن بشرح اساسنامه و اصول مدوني است كه در صورت تمايل علاقه مندان به مطالعه آن ، ارايه خواهد شد .       ادامه مطلب...
  •  
  •  

قرارداد اجاره
1310  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: شنبه 19 خرداد 1391  
 
بسمه تعالی
قرارداد اجاره
                                                                                                                                        تاریخ : .......................
                                                                                                                                        شماره : ...................
موجرین :
آقایان ........... همگی به نشانی : .....
مستاجر :
خانم / آقای ......................................... فرزند .......................... شناسنامه شماره ................. متولد .................................. کد ملی ............................. نشانی : ...................................................... تلفن .........................
مورد اجاره :
منافع و عواید واحد تجاری شماره ................... واقع در طبقه ............................ برج تجاری ............ به مساحت ........... متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ..................... بخش ...................... مشهد دارای یک جلد سند مالکیت به شماره                   چاپی ............. شماره ثبت ................ صفحه ..................... می باشد . با جمیع توابع و ملحقات و متعلقات که به رویت مستاجر رسید و با اطلاع از محل و کمیت و کیفیت آن اقرار به قبول و تصرف مورد اجاره نمود . مورد اجاره دارای ، انشعاب برق 25 آمپر اختصاصی ، سرمایش و گرمایش مرکزی ، فن کوئیل سقفی ، سردرب سنگی ، شیشه سکوریت ، کف سنگ و ...... می باشد . سرقفلی مورد اجاره طبق سند صلح سرقفلی شماره ......... مورخ ............ دفتر خانه                شماره ............. به مستاجر واگذار گردیده است .
مدت اجاره :
سه سال تمام یا 36 ماه شمسی است که ابتدای آن از تاریخ      /     /    و انتهای مدت آن تاریخ    /    /   می باشد . 
اجاره بها :
ماهیانه مبلغ .......................... ریال تعیین گردید در کل مدت مبلغ قرارداد معادل ................... ریال خواهد بود . مستاجر مکلف است اجاره بهای هر سه سال را در سه نوبت ، در ابتدای هر سال به صورت یکجا طی چکهای ................................. به موجرین پرداخت نماید .
صفحه 1 از 4
شروط :
1-مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال به شغل ............ واگذار گردید و مستاجر بدون رضایت کتبی موجرین حق تغییر جزئی و کلی آن را ندارد .
2- مستاجر پس از تحویل مورد اجاره حداکثر باید ظرف مدت 15 روز آن را دایر نموده و نمی تواند در طول مدت اجاره بیش از مدت یک ماه آن را تعطیل نگه دارد یا به نحوی عمل نماید که منجر به صدور حکم یا دستور مراجع ذیصلاح به تعطیلی مغازه برای مدت مذکور گردد .
3- مستاجر می بایست شخصاً از مورد اجاره استفاده نماید و حق ندارد بدون موافقت کتبی موجرین مورد اجاره را جزئاً یا کلاً تحت هر عنوان از عناوین حقوقی و هر عقدی از عقود به غیر واگذار نماید . چنانچه موجرین با انتقال سرقفلی مغازه موافقت نمایند مستاجر می بایست معادل 10% از میزان حق سرقفلی مورد انتقال را طبق نظر کارشناس منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی نقداً به موجرین پرداخت نماید .
4- در صورت موافقت کتبی موجرین با اجاره دادن مغازه به غیر ( بدون انتقال سرقفلی ) حق مالکانه موجرین با لحاظ کلیه تعهدات و شرایط مقرر فیمابین طرفین ، معادل یک ماه اجاره برای هر سال خواهد بود باید در زمان صدور مجوز کتبی ترتیب پرداخت آن فراهم آید .
تبصره : در صورت اجاره دادن مغازه ( بدون انتقال سرقفلی ) باید کلیه مفاد و تعهدات این اجاره خط به مستاجر جدید تفهیم گردد بدیهی است در صورت هر گونه تخلف از سوی مستاجر اخیر موجرین حق فسخ باقیمانده مدت قرارداد را خواهند داشت .
5- مورد اجاره صرفاً فضای داخل واحد تجاری می باشد و مستاجر تحت هیچ شرایطی حق بهره برداری و استفاده از فضای خارج واحد تجاری به هر نحو اعم از چیدن اجناس و قرار دادن تابلو و غیره را ندارد . به طور کلی اتخاذ تصمیم برای بهره برداری از فضاهای خارج واحد تجاری و راهروها و پاگردها و غیره با موجرین خواهد بود .
6- حفظ و نگهداری واحد تجاری بعهده مستاجر است . در صورت ایجاد هر گونه تغییر و یا ورود خسارت به اعیان و متعلقات آن ، از قبیل کسر و انکسار درب ، شیشه و سایر وسایل و منصوبات عین مستاجره یا نصب تابلو در غیر محل پیش بینی شده و غیره ، مستأجر می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام کتبی موجرین از عهده جبران آن و اعاده وضع به حالت قبل بر آید در غیر اینصورت به منزله تعدی و تفریط در عین مستاجره تلقی خواهد شد .
7- هرگونه تعمیر کلی در واحد تجاری که مربوط به مسامحه و غفلت مستاجر نباشد بر عهده موجرین است . تعمیرات جزیی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد بر عهده مستاجر است .

صفحه 2 از 4
8- مستاجر نمی تواند بدون اجازه کتبی موجرین ، نسبت به احداث بالکن در مورد اجاره اقدام نماید . در صورت موافقت کتبی موجرین ، پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به عهده مستاجر بوده و حق مطالبه آن را از موجرین نخواهد داشت .
9- هزینه های مشترک مورد اجاره ( شارژ ) از قبیل خدمات نگهبانی ، انتظامات ، نظافتی ، تعمیر و نگهداری ، مصارف آب ، برق ، گاز و غیره که توسط موجرین برآورد و اعلام می گردد بر عهده مستاجر است و باید هر سال در دو قسط اول اردیبهشت ماه و اول مهرماه همان سال در ازاء اخذ رسید کتبی به موجرین پرداخت گردد . در صورت تأخیر بیش از30 روز در پرداخت هزینه های مشترک ، مستاجر به موجرین یا نماینده آنان اختیار می دهد تا نسبت به قطع جریان برق اختصاصی مورد اجاره اقدام نموده و از ارائه خدمات به مورد اجاره خودداری نمایند . همچنین مستاجر متعهد به اجرای کلیه آیین نامه های داخلی برج که توسط موجرین اعلام می گردد خواهد بود .
10- تخلف مستاجر از هر یک از شروط مندرج در این قرارداد و یا برگشت هر یک از چکهای موضوع اجاره بها و تاخیر بیش از 30 روز در پرداخت آنها همچنین تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت هزینه های مشترک ( شارژ ) ضمن آنکه مستاجر به موجرین و نماینده آنان اختیار قطع جریان برق اختصاصی مورد اجاره و خودداری از ارائه خدمات را می دهد موجبات حق فسخ برای موجرین خواهد بود که در صورت تمایل موجرین به استفاده از این حق ، می توانند از طریق ارسال اظهار نامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .
11- مستاجر مکلف است حداکثر در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قانونی اظهار نامه فسخ ، نسبت به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به موجرین یا نماینده ایشان مطابق وضعیت صورتجلسه اقدام نماید . در صورت امتناع یا تأخیر در تحویل باید روزانه معادل 05/0 % ( پنج صدم درصد ) ارزش روز سرقفلی را به عنوان وجه التزام و خسارت مقطوع به موجرین پرداخت نماید . ارزش روز سرقفلی توسط کارشناس منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی تعیین خواهد شد .
12- پس از ابلاغ اظهار نامه فسخ و اقدام مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره ، موجرین موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحویل مغازه ارزش روز سرقفلی با کسر 30 % به عنوان وجه التزام و خسارت مقطوع ناشی از تخلف از انجام تعهد به مستاجر پرداخت نمایند .
13- نشانی های مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب و ابلاغ کلیه اوراق به نشانی های مذکور صورت خواهد گرفت . چنانچه هر یک از طرفین نشانی را تغییر دهد باید کتباً طرف مقابل را از این تغییر مطلع  نماید . در غیر اینصورت کلیه مکاتبات به همان نشانی ارسال و ابلاغ شده محسوب خواهد شد .

صفحه 3 از 4
14- طرفین پس از بررسی کامل مفاد قرارداد و اطلاع از کم و کیف آن ، مبادرت به انجام نموده و کلیه خیارات قانونی به جزء موارد مصرح در این قرارداد را از خود سلب و ساقط می نماید .
این قرارداد در دو نسخه و در حضور شهود ذیل تنظیم و در تاریخ ................ بین متعاقدین مبادله گردید که                  تابع شرایط و تعهدات مندرج به شرح فوق و احکام مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشد . بدیهی است با امضاء این اجاره خط کلیه قراردادها و توافقات قبلی باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

                            موجر                                                                          مستاجر
                              
                                                   شاهد 1                          شاهد 2

صفحه 4 از 4
قرارداد شماره 3
 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------