Untitled 1
      ضرورت پرداختن به مباجث داوری و انديشه ايجاد بستر مناسبي كه امكان بهره مندي از مزاياي اين نهاد ارزشمند و در عين حال مغفول را فراهم نمايد ، ما را بر آن داشت تا مؤسسه اي  تحت عنوان « مؤسسه داوري تجلي انديشه » تأسيس نموده و خود را بعنوان جزء كوچكي از جامعه وكالتي ايران عزيز ، عهده دار قسمتي از وظيفه معرفي ، گسترش و توسعه نهاد داوري بدانيم . اين مؤسسه در تاريخ 91/2/21  ذيل شماره 3463 اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده و موضوع عمليات آن بشرح اساسنامه و اصول مدوني است كه در صورت تمايل علاقه مندان به مطالعه آن ، ارايه خواهد شد .       ادامه مطلب...
  •  
  •  

قرارداد اجاره
1252  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: شنبه 19 خرداد 1391  
 
« ‌بسمه تعالي »
( قرارداد اجاره و صلح سرقفلي )
ماده 1 ) طرفين قرارداد
اين قرارداد در تاريخ بين مالكين آقايانهمگي به نشاني :       كه در اين قرارداد به اختصار «‌ موجرين »‌ ناميده ميشوند از يك طرف و آقاي / خانم         فرزند به شماره شناسنامه       صادره         و كد ملي   به نشاني :               كه در اين قرارداد «‌ مستأجر » ناميده ميشود ، منعقد ميگردد .
ماده 2 ) موضوع قرارداد
اجاره و صلح سرقفلي يك در بند مغازه به شماره    واقع در طبقه   به مساحت  مترمربع از برج تجاري       ،‌ مستحدثه در پلاك ثبتي  ، داراي پروانه تجاري شماره     مورخ   و اشتراك برق اختصاصي به شماره         و تلفن به شماره        .
تبصره : ‌مورد اجاره به رؤيت كامل مستأجر رسيد و مسيرهاي تردد به آن ، در پلان مشخص و با امضاء‌ طرفين ، جزو لاينفك اين قرارداد ميباشد .
ماده 3 ) مبلغ قرارداد
ارزش سرقفلي موضوع قرارداد از قرار هر مترمربع                   ريال ، جمعاً                 ريال و اجاره بهاء براي مدت ماه از تاريخ انعقاد قرارداد ، مبلغ                   ريال مورد توافق قرار گرفت . مستأجر مكلّف است اجاره بهاي هر سه سال را در سه نوبت و در ابتداي هر سال به صورت يكجا به موجرين پرداخت نمايد .
ماده 4 ) نحوه پرداخت
1-4 ) پرداخت سرقفلي به شرح ذيل توافق گرديد .          
 2-4 ) پرداخت اجاره بهاء به شرح ذيل توافق گرديد .
ماده 5 ) تحويل
واحد تجاري موضوع قرارداد در تاريخ            با تنظيم صورتجلسه جداگانه به مستأجر تحويل خواهد شد .
ماده 6 ) تنظيم سند رسمي اجاره
موجرين موظفند ظرف      ماه پس از وصول تمام ارزش سرقفلي ، نسبت به تنظيم سند رسمي اجاره با رعايت شروط و تعهدات اين قرارداد ، اقدام نمايند .
هزينه هاي تنظيم سند رسمي اجاره ( حق الثبت و حق التحرير ) بالمناصفه بر عهده طرفين ميباشد .
تبصره :‌ مستأجر موظف است در زمان تنظيم سند رسمي اجاره ، مفاصا حساب بدهي ناشي از بهره برداري مورد اجاره را ارائه نمايد .
7 ) شروط ضمن العقد
1-7 ) مستأجر موظف است چكهاي موضوع ماده 4 اين قرارداد را در سررسيدهاي مقرر پرداخت نمايد . چنانچه هر يك از چكهاي مذكور با ارائه به بانك محال عليه به هر دليل منجر به صدور گواهي عدم پرداخت گردد ، موجرين در صورت تمايل ميتوانند با ارسال اظهارنامه ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند . و در صورت عدم تمايل موجرين به فسخ قرارداد روزانه جريمه اي معادل يك در صد مبلغ چك برگشتي تعلق خواهد گرفت .
2-7 ) مورد اجاره صرفاً جهت شغل      واگذار شده است و مستأجر بدون اجازه كتبي موجرين حق تغيير جزيي و كلي آن را ندارد .
3-7 ) مستأجر نميتواند بدون اجازه كتبي موجرين ، نسبت به احداث بالكن يا هر گونه تغيير در مورد اجاره اقدام نمايد . در صورت موافقت كتبي موجرين ، پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به عهده مستأجر بوده و حق مطالبه آن را از موجرين نخواهد داشت .
4-7 ) بمنظور حفظ زيبايي و رعايت هماهنگي در طبقات تجاري ، مستأجر تحت هيچ شرايطي نميتواند نسبت به تغيير سر درب يا درب ورودي واحد تجاري يا نصب تابلو در غير محل پيش بيني شده و ... اقدام نمايد . در صورت ايجاد هر گونه تغيير يا ورود خسارت بايد حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام كتبي موجرين از عهده جبران آن و اعاده وضع به حالت قبل برآيد در غير اينصورت به منزله تعدي و تفريط در عين مستأجره تلقي خواهد شد .
5-7 ) مورد اجاره ، صرفاً فضاي داخل مغازه موضوع قرارداد ميباشد و مستأجر تحت هيچ شرايطي حق بهره برداري از فضاي خارج مغازه را به هر نحو اعم از چيدن اجناس ، قراردادن تابلو و ... را ندارد . بديهي است حق بهره برداري از فضاي خارج مغازه و اتخاذ تصميم در اين رابطه با موجرين ميباشد .
6-7 ) مستأجر بايد شخصاً از مورد اجاره استفاده نمايد و حق ندارد بدون موافقت كتبي موجرين ،‌ مورد اجاره را جزاً يا كلاً تحت هر يك از عناوين حقوقي به غير واگذار نمايد .
در صورت موافق كتبي موجرين به انتقال سرقفلي ، حق مالكانه 10 % ارزش كل سرقفلي به نرخ روز انجام معامله تعيين خواهد گرديد .
تبصره :‌ در صورت موافقت مالكين با اجاره دادن مغازه به غير ( بدون انتقال سرقفلي ) ، حق مالكانه موجرين با لحاظ كليه تعهدات و شرايط مقرر في ما بين طرفين معادل يك ماه اجاره براي هر سال خواهد بود كه بايد در زمان صدور مجوز كتبي ترتيب پرداخت آن فراهم آيد .
 تبصره : در صورت اجاره دادن مغازه ( بدون سرقفلي ) بايد كليه مفاد و تعهدات اين اجاره خط به مستأجر جديد تفهيم گردد بديهي است در صورت هر گونه تخلّف از سوي مستأجر اخير موجرين حق فسخ باقيمانده مدت قرارداد را خواهند داشت .
7-7 ) مستأجر موظف است ظرف 15 روز از تاريخ تحويل ، واحد تجاري را داير نمايد و پس از آن از تعطيل نگهداشتن واحد مذكور براي بيش از يك ماه خودداري كند و نيز مكلّف است به نحوي عمل نمايد كه منجر به صدور حكم يا دستور مراجع ذيصلاح به تعطيلي مغازه براي بيش از يك ماه نگردد .
8-7) هزينه هاي مشترك مورد اجاره ( شارژ ) از قبيل خدمات نگهباني ، انتظامات ، نظافتي ، تعمير و نگهداري ، مصارف آب ، برق ،‌گاز و غيره كه توسط موجرين برآورد و اعلام ميگردد بر عهده مستأجر است و بايد هر سال در دو قسط اول ارديبهشت ماه و اول مهرماه همان سال در ازاء اخذ رسيد كتبي به موجرين پرداخت گردد . در صورت تأخير بيش از30روز در پرداخت هزينه هاي مشترك ، مستأجر به موجرين يا نماينده آنان اختيار ميدهد تا نسبت به قطع جريان برق اختصاصي مورد اجاره اقدام نموده و از ارائه خدمات به مورد اجاره خودداري نمايند . همچنين مستأجر متعهد به اجراي كليه آيين نامه هاي داخلي برج كه توسط موجرين اعلام ميگردد خواهد بود .
9-7 ) در صورت تخلّف مستأجر از هر يك از شروط مندرج در بندهاي 2-7 الي 8-7 يا تأخير در پرداخت هزينه شارژ يا اجاره بهاء ، براي يك ماه در صورت تمايل موجرين ميتوانند از طريق ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند .
10-7 ) مستأجر مكلّف است حداكثر در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قانوني اظهارنامه فسخ ، نسبت به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به موجرين يا نماينده ايشان مطابق وضعيت صورتجلسه تحويل اقدام نمايد . در صورت امتناع يا تأخير در تحويل بايد روزانه معادل پنج صدم درصد ارزش روز سرقفلي را به عنوان وجه التزام و خسارت مقطوع به موجرين پرداخت نمايد . ارزش روز سرقفلي توسط كارشناس منتخب كانون كارشناسان دادگستري خراسان رضوي تعيين خواهد شد .
11-7 ) پس از ابلاغ اظهارنامه فسخ ، و اقدام مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره ، موجرين موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از تحويل مغازه ارزش روز سرقفلي با كسر 30 % به عنوان وجه التزام و خسارت مقطوع ناشي از تخلّف از انجام تعهد به مستأجر پرداخت نمايند .
12-7 ) اعلام موافقت كتبي موجرين با انتقال سرقفلي منوط به تأديه كامل وجوه سرقفلي بند 1-4 و تسويه ساير بدهي هاي احتمالي ميباشد .
ماده 8 ) تعميرات
 تعميرات اساسي و كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن باشد و همچنين مربوط به مسامحه و غفلت مستأجر نباشد بر عهده مستأجر نباشد بر عهده موجرين است و تعميرات جزيي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده از مورد اجاره باشد بر عهده مستأجر است .
ماده 9 ) دكور تزئينات
 مستأجر موظف است دكور و تزئينات را به نحوي طراحي و اجرا نمايد كه جداسازي آن بدون ورود خسارت به بناي مورد اجاره ، امكان پذير باشد . در غير اين صورت ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود .
ماده 10 ) اسقاط خيارات
 طرفين پس از بررسي كامل مفاد قرارداد و اطلاع از كم و كيف آن ،‌ مبادرت به انجام معامله نمودند و كليه خيارات قانوني ، به جز موارد مصرّح در اين قرارداد را از خود سلب و ساقط مي نمايند .
ماده 11 ) اقامتگاه
 نشاني هاي مندرج در صدر قرارداد ، اقامتگاه قانوني طرفين محسوب و ابلاغ كليه اوراق به نشانه هاي مذكور صورت خواهد گرفت . چنانچه هر يك از طرفين نشاني خود را تغيير دهد بايد كتباً طرف مقابل را از اين تغيير مطلع نمايد . در غير اينصورت ، كليه مكاتبات به همان نشاني ارسال و ابلاغ شده محسوب خواهد شد .
ماده 12) داوري
 كليه اختلافات و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسير يا اجراي آن با داور مرضي الطرفين ميباشد ، در صورت عدم توافق و يا عدم اقدام براي تعيين داور ، نظر وكيل منتخب كانون وكلاي دادگستري خراسان كه مطابق با ضوابط و آيين داوري به صورت قطعي صادر خواهد شد ، براي طرفين لازم الاجرا ميباشد . شرط داوري حاضر موافقت مستقل از قرارداد اصلي تلقي ميشود و در هر حال لازم الاجراست .
اين قرارداد در دو نسخه و در 11 ماده و 3 تبصره تنظيم گرديد و به امضاء‌ طرفين و گواهان مورد وثوق ايشان رسيد و نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان ميباشد . 103/4
 موجرين                                                                                                    مستأجر
 شهود                                                                                                         شهود     
قرارداد شماره 4
 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------