Untitled 1
      ضرورت پرداختن به مباجث داوری و انديشه ايجاد بستر مناسبي كه امكان بهره مندي از مزاياي اين نهاد ارزشمند و در عين حال مغفول را فراهم نمايد ، ما را بر آن داشت تا مؤسسه اي  تحت عنوان « مؤسسه داوري تجلي انديشه » تأسيس نموده و خود را بعنوان جزء كوچكي از جامعه وكالتي ايران عزيز ، عهده دار قسمتي از وظيفه معرفي ، گسترش و توسعه نهاد داوري بدانيم . اين مؤسسه در تاريخ 91/2/21  ذيل شماره 3463 اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده و موضوع عمليات آن بشرح اساسنامه و اصول مدوني است كه در صورت تمايل علاقه مندان به مطالعه آن ، ارايه خواهد شد .       ادامه مطلب...
  •  
  •  

قرارداد اجاره
1331  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: شنبه 19 خرداد 1391  
 
«‌ بسمه تعالي »‌
( اجاره نامه واحدهاي تجاري برج ... )
ماده 1 ) طرفين قرارداد
1-1 موجر / موجرين                              فرزند           به شناسنامه شماره                   صادره از          كد ملي                متولد                      ساكن              به آدرس                                                                       
تلفن همراه :‌                                             تلفن ثابت :‌
1-2 مستأجر / مستأجرين                      فرزند           به شناسنامه شماره                   صادره از          كد ملي                متولد                      ساكن              به آدرس                                                                       
تلفن همراه :‌                                             تلفن ثابت :‌
ماده 2 ) موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارت است از اجاره واحد تجاري شماره               واقع در طبقه         برج تجاري            به مساحت تقريبي       داراي برق ، سيستم سرمايش و گرمايش مركزي و ساير لوازم و منصوبات كه به رويت كامل مستأجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3 ) مدت قرارداد
مدت اجاره         سال كامل شمسي از مورخه            الي         ميباشد .
ماده 4 ) اجاره بهاء نحوه پرداخت :
 ميزان اجاره بهاء جمعاً به مبلغ                    ريال از قرار ماهيانه                               ريال كه در اوايل هر ماه طي چكهاي شماره هاي                                                                                            صادر و تحويل موجر گرديد و پرداخت مبلغ                             ريال طي يك فقره چك به شماره                  صادره از بانك                     جاري                      كه به صورت قرض الحسنه تا پايان اجاره نامه نزد موجر خواهد ماند كه پس از تسويه حساب كليه هزينه هاي جاري اعم از برق ، تلفن ، شارژ ،‌ ماليات مشاغل ، بيمه و غيره توسط مستأجر و ارائه مفاصا حسابهاي مربوطه به مستأجر مسترد خواهد گرديد .
ماده 5 ) شروط ضمن العقد
1-5 ) مستأجر مورد اجاره را براي شغل                       اجاره نموده و حق تغيير نوع بهره برداري از تمام يا قسمتي از آن را ندارد و نيز نميتواند مغازه را تعطيل كند و يا به صورت انبار در آورد كه در اين صورت قرارداد منفسخ خواهد بود .
2-5 ) مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ، جزاً يا كلاً به هيچ صورتي حتي به صورت مشاركت نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد .
3-5 ) مستأجر مكلّف به رعايت موازين اسلامي ،‌ اساسنامه و كليه آيين نامه هاي داخلي مجتمع خواهد بود و تخلّف از هر يك از موارد موجب حق فسخ باقيمانده مدت اجاره براي موجر را به همراه خواهد داشت .
4-5 ) هر يك از موجر و مستأجر اقرار مي دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي ، حق كسب و پيشه يا تجارت از سوي مستأجر به موجر پرداخت نگرديده است بنابراين مستأجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره بعد از انقضاي مدت اجاره يا فسخ با اخذ رسيد كتبي ميباشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن عقد لازم و حاضر مستأجر از خود اسقاط نمود .
5-5) تعميرات جزيي مورد اجاره بر عهده مستأجر بود و مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره ميباشد به نحوي كه پس از جبران خسارت هيچ تفاوتي اعم از نوع و جنس و كيفيت و غيره با قبل نداشته باشد .
6-5 ) مستأجر مكلّف است تا تاريخ                واحد تجاري را بصورت تمام و كمال آماده بهره برداري نمايد . لذا در صورت عدم انجام اين مهم در تاريخ فوق ، قرارداد منفسخ خواهد بود .
7-5 ) عدم تأديه بدهي هاي ناشي از مصارف منصوبه و شارژ مجموعه كه تأديه آن بر عهده مستأجر است موجب قطع برق واحد مورد اجاره خواهد شد و مستأجر ضمن عقد حاضر به مدير مجتمع اجازه ميدهد تا نسبت به قطع انشعاب برق و عدم ارائه ساير خدمات به مورد اجاره تا پرداخت ديون مربوطه اقدام نمايد و مستأجر حق هر گونه اعتراض از خود ساقط مي نمايد . در صورت ادامه موضوع بيش از مدت يك هفته موجب حق فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آنرا از مستأجر دارد .
8-5 ) طراحي و تأييد 3D MAX  و اجراي ويترين و دكوراسيون داخلي و تجهيز مورد اجاره با كليه لوازم و امكانات مورد لزوم و متناسب با محل مورد اجاره پس از تصويب و تأييد كتبي نقشه هاي اجرايي توسط موجر بر عهده مستأجر خواهد بود .
9-5 ) مستأجر متعهد است كليه اجناس موجود در فروشگاه ( مورد اجاره ) را با كيفيت عالي و اورجينال ( اصل ) و مورد تأييد مالكين اوليه جهت عرضه تهيه و تأمين نمايد . در غير اين صورت و عدم تأييد مالكين اوليه ، موجب حق فسخ باقيمانده مدت اجاره براي موجر خواهد بود .
10-5 ) در صورتي كه مستأجر از پرداخت اجاره بها براي مدت بيش از ده روز از تاريخ سررسيد تأخير نمايد اختيار فسخ قرارداد براي موجر خواهد بود پس از اعلام مستأجر متعهد است ظرف مدت 48 ساعت عين مستأجره را تخليه و تسليم موجر نمايد و در صورت عدم تخليه و تسليم واحد تجاري فوق مي بايست به ازاء هر روز تأخير مبلغ                  ... ريال را به موجر پرداخت نمايد . خسارت قراردادي مذكور در صورت عدم تخليه مغازه پس از انقضاء مدت نيز جاري ميباشد .
11-5 ) مستأجر مكلّف است در زمان تخليه ،‌ مورد اجاره را به همان وضعي كه تحويل گرفته به موجر تحويل و رسيد كتبي دريافت نمايد .
12-5 ) مستأجر فقط در داخل واحد تجاري مورد اجاره اجازه تبليغات داشته و خارج از آن حق هيچگونه تبليغ و معرفي اجناس خود را به هيچ نحوي ندارد ، بديهي است حق نصب تابلو در سر درب واحد تجاري را نداشته و جهت تابلو و يا نئون يا تبليغات در پشت شيشه سكوريت بايستي با موافقت كتبي هيات مديره صورت مي پذيرد .
13-5 ) مستأجر بدون رضايت موجر نميتواند قرارداد را يك طرفه فسخ نمايد . لذا در صورت رضايت موجر مبلغ         ريال و هزينه تنظيم سند اجاره نامه را بايستي به موجر پرداخت نمايد .
ماده 6 ) تسليم مورد اجاره
 موجر متعهد و مكلّف است تا تاريخ              مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منصوبات آن جهت استيفاء به مستأجر / مستأجرين تسليم نمايد .
ماده 7 )
مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري و طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 است و مورد تأييد ميباشد . اين قرارداد در 3 نسخه تهيه و تنظيم گرديده و هر نسخه حكم واحد را دارا ميباشد و شهود با مشخصات ذيل اين قرارداد را گواهي و امضاء‌ مينمايد و يك نسخه تحويل موجر يك نسخه تحويل مستأجر و يك نسخه نزد مجتمع برج تجاري                 ميباشد . 104/4
اين قرارداد در تاريخ            ساعت         در دفتر            منعقد گرديده است .
توضيحات :‌
       موجر                                                                                                                  مستأجر
       شاهد                                                                                                                    شاهد 
قرارداد اجاره 5
 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------