Untitled 1
      ضرورت پرداختن به مباجث داوری و انديشه ايجاد بستر مناسبي كه امكان بهره مندي از مزاياي اين نهاد ارزشمند و در عين حال مغفول را فراهم نمايد ، ما را بر آن داشت تا مؤسسه اي  تحت عنوان « مؤسسه داوري تجلي انديشه » تأسيس نموده و خود را بعنوان جزء كوچكي از جامعه وكالتي ايران عزيز ، عهده دار قسمتي از وظيفه معرفي ، گسترش و توسعه نهاد داوري بدانيم . اين مؤسسه در تاريخ 91/2/21  ذيل شماره 3463 اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده و موضوع عمليات آن بشرح اساسنامه و اصول مدوني است كه در صورت تمايل علاقه مندان به مطالعه آن ، ارايه خواهد شد .       ادامه مطلب...
  •  
  •  

اخبار
درحال حاظر اطلاعات وارد نگردیده است.
پیوند ها
قوه قضائیه
ردیف کد سوالات متداول داوری تعداد بازدید
1 منظور از « قوانین موجد حق » در مواد 482 و بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور مدنی چیست ؟ 2910
2 با توجه به ماده 497 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد ) در صورت صدور حکم به نفع خواهان ، هزینه های داوری قابل مطالبه می باشد ؟ 2328
3 ضمانت اجرای عدم رعایت ماده 482 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی( رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ) چیست ؟ 2153
4 چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا موافقتنامه داوری حق اعتراض به رای داور را از خود سلب کرده باشند ، آیا این شرط اعتبار دارد ؟ 2015
5 آیا تقدیم دادخواست اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال ، مانع اجرای رأی داور می شود ؟ 1860
6 در صورتی که رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد ، آیا دادگاه می تواند در جریان رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، رأساً به آن استناد و حکم به بطلان رأی داور صادر نماید ؟ 1846
7 دعوی ابطال رای داور ، مالی است یا غیر مالی ؟ 1468
8 در صورتی که خوانده دعوی ، در هیچیک از جلسات داوری حاضر نشده و لایحه نیز ارایه نکرده باشد ، رای داور حضوری است یا غیابی ؟ 1427
9 در صورتی که هیأت داوران آراء متفاوتی صادر و اکثریت حاصل نشود ، تکلیف چیست ؟ 1272
10 در صورتی که خوانده دعوی داوری از پرداخت حق الزحمه داوری امتناع نماید ، تکلیف چیست ؟ 1228
11 ابتدای مدت داوری از چه زمانی محاسبه می شود ؟ 1156
مناسبت روز